Volg jij ons al op social media voor het laatste nieuws?

Algemene voorwaarden voor bezoekers Tuinexpo

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Bezoeker

Iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of gekregen voor het door de Organisatie georganiseerde Tuinexpo en iedere persoon die zich meteen geldig Tickettoegang wenst te verschaffen tot de Tuinexpo en het terrein;

Boeking

Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Bezoeker op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de Organisator van de Tuinexpo;

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan de Organisator verschuldigde administratiekosten voor de Boeking;

Tuinexpo

De Tuinexpo en alle daarbij behorende onderdelen ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Terrein

Alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar de Tuinexpo plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes;

Organisator
Stichting Manege de Luttenberg, Looweg 6a, 8105 SL LUTTENBERG ,waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker;

Ticket

Het toegangsbewijs tot de Tuinexpo.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die worden verricht, respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets via de websites van Organisator. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Het Terrein waar de Tuinexpo wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Bezoeker verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Bezoeker via de website of tijdens het evenement één of meer Tickets heeft gekocht. De Organisator verschaft de toegangsbewijzen voor de Tuinexpo.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst: De Overeenkomst komt tot stand zodra de Bezoeker een Boeking heeft geplaatst. De Organisator kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen, dan wel nakoming vorderen, indien de Bezoeker haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Bezoeker onherroepelijk. Het is voor de Bezoeker niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 – Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Bezoeker worden geboekt via de Website van tuinexposalland.nl.

4.2 De door theeventcalander geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden via tuinexposalland.nl aan de Bezoeker ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of Ticket-verkoper niet toegestaan: i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Bezoeker op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van de Organisator, kan de  Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zullen in het betreffende geval de toegang tot de Tuinexpo worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden/ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door de Organisator op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De Organisator is btw vrijgesteld.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het de Tuinexpo Binnenstebuiten 2022 vermeldt op het Ticket.

Artikel 5 – Fulfillment

5.1 De Organisator streeft ernaar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van de Tuinexpo de Tickets aan de Bezoeker te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Bezoeker schriftelijk (per e-mail) contact op te nemen met de Organisator.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Bezoeker op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Bezoeker de reeds geleverde kaarten aan de Organisator retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van de Tuinexpo de Organisator niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan de Organisator besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Bezoekers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Toegang tot het terrein

6.1 Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het terrein van de Tuinexpo.

6.2 De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van de verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.

6.3 De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.

6.4 Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.

6.5 De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.

6.6 Er is geen minimumleeftijd voor de toegang tot het evenement, tenzij anders aangegeven.

6.7 Toegang tot het terrein is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. De tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website van het de Tuinexpo. De sluitingstijd is ook de eindtijd van de Tuinexpo.

6.8 Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.

6.9 De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels:

Meegebracht eten & drinken;

  • meegebrachte voedingssupplementen & eiwitten (proteïne);
  • glaswerk, scherpe voorwerpen, (vuur-)wapens, laserpennen;
  • verdovende middelen (drugs);
  • voertuigen (zoals onder andere auto’s, aanhangers, caravans, campers en fietsen);
  • vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum;
  • kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirts);
  • professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.

6.10 De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 6.9 in beslag (laten) nemen. Legale zaken -die tevens waardevol zijn- kunnen na betaling van een door de Organisatie te bepalen vergoeding na afloop van het de Tuinexpo worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het terrein weigeren.

Artikel 7 Munten

7.1 Er kan tijdens het de Tuinexpo op het Terrein alleen betaald worden met de door de organisatie verkochte munten, tenzij anders aangegeven door de Organisatie. Munten zijn en blijven eigendom van de Organisatie.

7.2 Munten kunnen alleen op het Terrein gekocht worden.

7.3 Gekochte munten worden retour genomen en zijn inwisselbaar tegen geld.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Je behoefte doen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen is ten strengste verboden.

8.2 Roken is op het gehele terrein verboden. Er zijn rokers plekken geïdentificeerd buiten het terrein.

8.3 Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

8.4 Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het terrein wordt verstoord.

8.5 In geval van opzettelijke vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.

8.6 Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na de Tuinexpo.

8.7 Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie is het verboden om voor, tijdens of na de Tuinexpo op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of Bezoekers aan te spreken) is verboden. Er wordt een boete van ten minste € 1.000,- opgelegd aan de Bezoekers (en/of personen) die in strijd met deze bepalingen handelen of daartoe opdracht hebben gegeven en/of de organisatie van het betreffende evenement waarvoor reclame wordt gemaakt.

8.8 Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

8.9 Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

Artikel 9 Media en media-apparatuur

9.1 Tijdens de Tuinexpo kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van de Tuinexpo en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

9.2 Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens de Tuinexpo fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact-camera’s en spiegelreflexcamera’s (met een normale en/of vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan de Tuinexpo per e-mail contact op de Organisatie.

9.3 In geval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 9.2 genoemde en niet-toegestane apparatuur op het Terrein voor commerciële doeleinden, is de Organisatie bevoegd:

a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van de Organisatie):

– het evenement is afgelopen; of

– door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of

– een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor heeft;

b) de Bezoeker die in strijd met artikel 9.2 handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

9.4 Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van de Tuinexpo willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.

9.5 Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of de Tuinexpo is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.

9.6 De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht de Tuinexpo te annuleren of te organiseren op een andere datum.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals, maar niet uitsluitend, weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, overheidsmaatregelen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

10.3 Als de Tuinexpo als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag (exclusief fees) van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie.

10.4 Als de Tuinexpo als gevolg van of in verband met overmacht wordt verplaatst naar een andere datum, dan heeft de Organisator het recht om de verkochte Tickets over te hevelen naar de nieuwe datum mits deze datum maximaal 13 maanden na de oorspronkelijke datum ligt. Als de Bezoeker op de nieuwe datum niet naar de Tuinexpo kan komen, dan kan deze een terugbetaling aanvragen bij de Organisator.

10.5 Zolang de Tuinexpo plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.

11.2 De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.

11.3 Het betreden van het Terrein en het bezoeken van de Tuinexpo geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.

11.4 Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

11.5 De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop lezingen, workshops, exposanten en artiesten invulling geven aan hun bijdrage aan de Tuinexpo.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 10 van toepassing is.

12.2 Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal € 150,-, ook indien de daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1 De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

14.3 Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

14.4 Bij het betreden van de Tuinexpo ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen met de Organisator via info@tuinexposalland.nl.

Bestel hier jeTickets