Algemene Deelnemingsvoorwaarden

1. Aanvraag en toewijzing of weigering van standruime.

a. Tuinexpo Salland behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelneming zonder opgave van redenen te weigeren.

b. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier aanvaardt de aanvrager onderhavige deelnemingsvoorwaarden.

c. Zonder schriftelijke toestemming van Tuinexpo Salland mag een exposant de hem toegewezen standruimte voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft gehuurd. Onderverhuur van ruimte is verboden.

d. Behoudens middels schriftelijke toestemming van Tuinexpo Salland kan de aanvrager geen recht op excusiviteit doen gelden met betekking tot de ten toon te stellen goederen.

 

2. Betaling standruimtehuur

Betaling van de verschudigde standruimtehuur inclusief B.T.W. en evt. kraamhuur dient drie weken voor aanvang van de beurs te geschieden.

 

3. Niet doorgaan van de beurs

a. Ingeval de beurs niet wordt gehouden, heeft de exposant geen recht op schadeloosstelling. Reeds betaalde standruimtehuur zal binnen een maand na bekendmaking door Tuinexpo Salland worden gerestitueerd.

b. Ingeval als gevolg van of in verband met brand, storm, etc. of welke andere buitengewone omstandigheden ook de beurs geheel of ten dele voor de gehele duur of voor korter niet of niet tijdig zou kunnen worden gehouden, zal worden bepaald of en zo ja welke gedeelte van de betaalde huur aan de exposanten wordt gerestitueerd.

 

4. Standruimte, opbouw, inrichten en afbraak van de stand

a. Zonder toestemming van Tuinexpo Salland is het onderling ruilen van standruimte aan de exposant verboden.

b. De exposant is verplicht de door hem gehuurde standruimte te bezetten. De standopbouw en inrichting moeten aan esthetische en praktische eisen voldoen, daaronder begrepen de afwerking van de voor het publiek zichtbare achter- en/of zijkant(en).

c. De exposant of voor hem werkende derden mogen geen wanden of vloeren van de beursruimte beschadigen of openbreken dan na toestemming van Tuinexpo Salland. Eventuele herstelkosten komen voor rekening van de exposant. Het is niet toegestaan, zowel binnen als buiten, aan of op de gebouwen van de manege materiaal aan te brengen of te laten aanbrengen.

d. De exposant is verplicht er zorg voor te dragen, dat zijn stand gereed is op het bij het afsluiten van de overeenkomst door Tuinexpo Salland vastgestelde tijdstip.

e. Goederen waarvoor niet is gecontracteerd kan Tuinexpo Salland voor risico van de exposant zonder schadeloosstelling doen verwijderen of onder zich nemen. Indien de exposant niet bij de verwijdering aanwezig is of niet meewerkt aan telling of weging, vervalt daarmee iedere afspraak op teruggave.

f. Indien een exposant de door hem gehuurde ruimte ongebruikt laat of gebruikt in strijd met de voorwaarden waarop hij deze heeft gehuurd, kan Tuinexpo Salland zonder nadere gerechtelijke stappen de ruimte op kosten van de exposant doen ontruimen. Bij het ongebruikt laten van de gehuurde ruimte door de exposant of bij ontruiming door Tuinexpo Salland heeft laatstgenoemde in beide gevallen het recht de open ruimte voor rekening van de in gebreke gebleven exposant te doen vullen, zonder verplichting de terzake hiervan ontvangen gelden van derden met de exposant te verrekenen c.q. te vergoeden.

g. De exposant is verplicht rekening tehouden met voorschriften, welke door de overheid, brandweer en andere overheidsinstanties worden gegeven. Gebruikte materialen dienen te voldoen aan de brandweervoorschriften. Gebruikte materialen zoals doeken, jute en draperieën dienen te zijn geïmpregneerd.

h. Geen artikelen, voorwerpen, personen of anderszins mogen worden geëxposeerd, die strijdig zijn met de openbare orde, de veiligheid en goede zeden.

i. De exposant is verplicht zijn stand tijdens de beurs in goede staat en schoon te houden.

j. Ieder, die zich - naar het oordeel van Tuinexpo Salland - in het tentoonstellingsgebouw en aanhorigheden misdraagt, kan door of namens Tuinexpo Salland worden verwijderd en de verdere toegang worden ontzegd.

k. Gedurende het evenement mogen geen emballage, transport- en/of verpakkingsmaterialen op voor publiek toegankelijke plaatsen worden geplaatst.

l. De organisatie van Tuinexpo Salland heeft te allen tijde toegang tot de door de exposant gehuurde ruimte.

m. Na ontruiming van de beurs dient de exposant de gehuurde ruimte en belendende gangpaden in dezelfde staat achter te laten als waarin deze door Tuinexpo Salland ter beschikking is gesteld.

n. Het aanzien van de stand en de voorlichting van het publiek moeten tot aan het sluitingsuur van de beurs door de exposanten worden gewaarborgd.

o. In beide hallen mag absoluut geen zand, potgrond of ander materiaal vermengd worden met de bodem. Dit in verband met de structuur van de voor de ruitersport ingebrachte bodem, welke veel geld heeft gekost. In de leemgrond onder de bodem van de hallen 1 en 2 mag niet worden gegraven (boren alleen met toestemming van en in overleg met de organisatie). De leembodem moet zoveel mogelijk intact blijven.

 

5. Publiciteit

a. Het is verboden reclamemiddelen met betrekking tot het geëxposeerde ergens anders uit te reiken dan in eigen stand.

b. Het is niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in zijn stand te hebben en/of uit te reiken.

c. Zonder toestemming van Tuinexpo Salland mogen geen reclamemiddelen buiten de eigen stand worden bevestigd en/of geplaatst of anderszins aangewend.

d. Het gebruik van een geluidsinstallatie, lawaai veroorzakende apparaten en/of machines in de stand is niet toegestaan, tenzij in overleg met de organisatie Tuinexpo Salland.

e. Indien de exposant verzuimt zich in de in dit artikel genoemde gevallen te richten naar het oordeel van Tuinexpo Salland, zal deze gerechtigd zijn zelf de nodige maatregelen te treffen op kosten van de exposant.

 

6. Verbodsbepalingen

a. Licht ontvlambare en ontplofbare stoffen mogen niet in de stand aanwezig zijn, evenmin als bijtende, kwalijk riekende en prikkelende stoffen.

b. Het is verboden open vuren in de stand te branden.

 

7. Orde en bewaking.

a. Tuinexpo Salland draagt zorg voor handhaving van de orde, alsmede voor bewaking van de ruimte, waarin de beurs wordt gehouden, in het bijzonder gedurende uren, dat de beurs is gesloten. In dit verband dienen organisatie en ingehuurde bewakingsdienst vrije toegang te hebben.

b. Vuilnis en overig afval dienen in de daarvoor bestemde containers te wroden gedeponeerd. Alle kosten die de organisatie moet maken met betrekking tot het ontruimen van de stand zijn voor rekening van de exposant.

 

8. Schade en aansprakelijkheid

a. Alle inzendingen van exposanten staan op de beurs voor hun rekening en risico. Tuinexpo Salland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan standmateriaal of goederen van exposanten dan wel voor ongevallen aan hen of hun personeel overkomen, tenzij de schade is ontstaan ten gevolge van grove schuld of grove onachtzaamheid van de voor Tuinexpo Salland werkzame personen.

b. De exposant is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke door zijn toedoen of die van zijn personeel dan wel van personen, die in zijn opdracht werkzaam zijn, aan de ruimte, waarin de beurs wordt gehouden, inclusief leidingen etc. wordt veroorzaakt. Hij is verplicht Tuinexpo Salland te vrijwaren voor alle aanspraken, die derden in verband met het vorengenoemde zouden kunnen doen gelden.

 

9. Bijzondere rechten van de exposant

De exposant kan Tuinexpo Salland aansprakelijk stellen voor een ernstige en haar verwijtbare nalatigheid tot ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde huur standruimte.

 

10. Promotiecampagne

Tuinexpo Salland behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen in de promotiecampagne zoals die in haar drukwerk wordt gepresenteerd.

 

11. Exposeren met water

Exposeren met sproeiend- en verneveld water en het gebruik van bubbelbaden, fonteinen, luchtvochtigers en airconditioners is verboden.

 

12. Verzekering

De exposant verplicht zich voor eigen risico en rekening een verzekering af te sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die tengevolge van brand, blikseminslag, ontploffing, vorst, storm, regen, sneeuw, smeltwater, water onvoorzien gestroomd uit installaties en daarop aangesloten toestellen, uitstoot van rook en roet, inbraak, diefstal en vandalisme. Voorts wordt exposant aangeraden om voor diens rekening en risico een verzekering tegen wettelijke aasprakelijkheid af te sluiten.

 

 
Foto's